nr. 97 din data 13.12.2012 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Municipiul Tarnaveni in calitate de comodant si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 97/ 2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 13 decembrie 2012;


Văzând referatul nr. 24722/07.12.2012, întocmit de către referent specialitate “ sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și consilier juridic Popa Oana Adnana din cadrul Compartimentului Juridic “ Contencios “ Primăria Mun. Târnăveni;


În baza art. art. 66 din Legea nr. 173/2008, privind intervențiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare și ale H.G.R. nr. 256/2010;


În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă încheierea contractului de comodat între Municipiul Târnăveni “ în calitate de comodant și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale “ în calitate de comodatar,  având ca obiect darea în folosință gratuită pe toată perioada derulării Programului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, a suprafeței de de 14.112 mp, înscris în C.F. nr. 51543-Târnăveni, nr. cad. 51543, în vederea înființării Centrului zonal de coordonare Transilvania – Unitatea  de  combatere  a căderilor de  grindină  MUREȘ și a sediului logistic Târnăveni.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


              Ciulea Pavel


 


                               


 


         Avizează pentru legalitate


 Secretar,


   Groza Viorel Răzvan