nr. 98 din data 13.12.2012 privind aprobarea inscrierii in domeniul public al municipiului Tarnaveni din proprietatea Statului Roman a unor terenuri

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 98/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 13 decembrie 2012.


În baza prevederilor art. 36 al Legii fondului funciar nr. 18/1991.


Văzând referatul nr. 23473/07.12.2012  întocmit sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru.


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a terenului înscris în C.F. nr. 50942, nr. cad. 265 Târnăveni, în suprafață de 13 mp.


Art.2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a terenului înscris în C.F. nr. 50944, nr. cad. 267 Târnăveni, în suprafață de 131 mp.


Art.3. Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 21/2012 se revocă.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                 Ciulea Pavel


 


 


  


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


     Groza Viorel Răzvan