nr. 4 din data 31.01.2013 privind aprobarea efectuarii de catre viceprimarul municipiului Tarnaveni, a concediul de odihn aferent anului 2012, n anul 2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL
 


HOTĂRÂREA NR. 4/2013Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2013;


Văzând expunerea de motive nr.1898 din 24.01.2013 a Serviciului Resurse Umane,


Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. 2 din  Ordonanță nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor,


În temeiul art. 36 alin. (1)  și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


          Articol unic: Se aprobă efectuarea  de către viceprimarul municipiului Târnăveni, domnul Barmou Mohamed Kheir, a concediul de odihnă aferent anului 2012,  în anul 2013.


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian


 Contrasemnează


Secretar,


Groza Viorel Răzvan