nr. 5 din data 31.01.2013 privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                  


                                     


HOTĂRÂREA NR.5/2013


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 31.01.2013;


          Văzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 2008/24.01.2013;


În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) lit. d, art. 108 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;


În baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă Ș T E :


Art. 1. Se propune nota 4,80 pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnăveni, pentru anul 2012, conform Raportului de evaluare anexat, care face parte integrată din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian


 


Contrasemnează


Secretar,


Groza Viorel Răzvan