nr. 8 din data 31.01.2013 privind aprobarea Proiectul Activitati cu cartea pentru anul 2013 al Bibliotecii Municipale Tarnaveni.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.8/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013.


Văzând referatul nr.1714/23.01.2013, întocmit de către Conducătorul Bibliotecii Municipale Târnăveni prof. Moldovan Gheorghe.


În conformitate cu art. 31, art.58 și  art. 68 lit.b) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă  Proiectul žActivități  cu cartea  pentru anul 2013 al Bibliotecii Municipale Târnăveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Biblioteca Municipală Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian        


                   


 Contrasemnează


Secretar,


  Groza Viorel Răzvan