nr. 12 din data 31.01.2013 privind aprobarea diferentei pentru tariful de transport deseuri menajere

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.12/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013.


Văzând Referatul de specialitate întocmit de către sing. Coroș Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare, înregistrat cu nr.1288/18.01.2013;


În temeiul art. 36 alin. (6) pct.14 și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă diferența pentru tariful de transport deșeuri menajere la depozitul Sighișoara în valoare de 8 lei/tonă(fără TVA).


Art.2. Se aprobă tariful de operare deșeuri menajere pentru depozitul Sighișoara în valoare de 27,5 lei/tonă(fără TVA).


Art.3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.37/2012.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul Municipiului Târnăveni.


                              


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                


                                                           Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan