nr. 13 din data 31.01.2013 privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.13/2013 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013.


Văzând Referatul de specialitate întocmit de către consilier Damian Carmen din cadrul Compartimentului Patrimoniu, Administrare, Relație cu Asociațiile de Proprietari, înregistrat cu nr.1288/18.01.2013;


În conformitate cu dispozițiile art.53 alin.(1) și ale art. 54 alin.(1) din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.3 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012, încheiat între municipiul Târnăveni în calitate de concedent și firma SC SOL STARK POWER SRL Timișoara, în calitate de concesionar.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul Municipiului Târnăveni.


                              


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                


                                                                                          Contrasemnează


                             Secretar,


                                      Groza Viorel Răzvan