nr. 16 din data 31.01.2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Tarnaveni si Asociatia Junii Tarnavei.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 16/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013.


Văzând referatul nr. 213/25.01.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația ž Junii Târnavei .


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian


 


                                                          Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan