nr. 17 din data 31.01.2013 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                            


HOTĂRÂREA NR. 17/ 2013


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2013;


          Văzând Raportul privind inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2012 întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr. 1895 / 24.01.2013 ;


          În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată și a Ordinului Ministrului de Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


H O T Ă R ĂȘ T E:


 


Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului Municipiului Târnăveni pe anul 2012.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian


 


                                               Avizează pentru legalitate


                                                          Secretar


                                                  Groza Viorel Razvan