nr. 19 din data 18.02.2013 privind aprobarea proiectului Impreun protejam natura, din cadrul Programului Spatii verzi-

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 19/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta de îndată din data de 18 februarie 2013;


Văzând referatul înregistrat sub nr. 3566/18.02.2013, întocmit de Direcția Tehnică;


În temeiul art. 36 alin.(7) lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se aprobă proiectul œÎmpreună protejăm natura , din cadrul Programului œSpații verzi - componenta Spații verzi urbane, precum și participarea Consiliului Local Târnăveni, ca partener în proiect, alături de Asociația Părinților Liceul Teoretic œAndrei Bârseanu  Târnăveni și Liceul Teoretic œAndrei Bârseanu  Târnăveni.


Art. 2. Se mandatează dl. consilier local Modorcea Ovidiu,  să reprezinte Consiliul Local Târnăveni în acest proiect.


 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceste Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


   Fodor Alexandru Iosif


 


 


 


Avizează pentru legalitate 


Secretar,


Groza Viorel Răzvan