nr. 20 din data 18.02.2013 privind aprobarea proiectului Ecosemnal, din cadrul Programului Spaii verzi

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 20/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta de îndată din data de 18 februarie 2013;


Văzând referatul înregistrat sub nr. 3567/18.02.2013, întocmit de Direcția Tehnică;


În temeiul art. 36 alin.(7) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


  


HOTĂRĂȘTE:


 


 Art. 1. Se aprobă proiectul œEcosemnal , din cadrul Programului œSpații verzi - componenta Spații verzi urbane, precum și participarea Consiliului Local Târnăveni, ca partener în proiect, alături de Asociația Ecotehno Educația Târnăveni și Colegiul Tehnic Târnăveni.


Art. 2. Se mandatează dl. consilier local Cimpoca Alin Claudiu, să reprezinte Consiliul Local Târnăveni în acest proiect.


 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceste Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 Președinte de ședință


           Fodor Alexandru Iosif


 


 


 


Avizează pentru legalitate


 Secretar,


Groza Viorel Răzvan