nr. 23 din data 28.02.2013 privind aprobarea scoaterii din concesiune a unor mijloacelor fixe

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.23/2013


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2013;


Văzând Referatul de specialitate  privind aprobarea  scoaterii din concesiune a bunurilor înscrise în Anexele nr.1 și 2, întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr. 4253/26.02.2013;


În conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202662/05.03.2010;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                                                               


HOTĂRĂȘTE:


 


          Art. 1. Se aprobă scoaterea din concesiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexele  nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif


 


 


                                                                                                   Avizează pentru legalitate


               Secretar,


                       Groza Viorel Răzvan