nr. 24 din data 28.02.2013 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.24/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 februarie 2013;


Văzând Referatul de specialitate nr. 2042/25.01.2013, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În conformitate cu  prevederile art.19, alin.(4), art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  și prevederile  art.36, alin.(2), lit. d  si ale alin.(6), lit. a , punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si ulterior modificată și completată


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cum modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților  de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni  pentru anul școlar 2013-2014, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif


 


                                                                                              Avizează pentru legalitate


                                                                                                         Secretar,


                                                                                               Groza Viorel Răzvan     

 

Anexa