nr. 25 din data 28.02.2013 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2013

R
O M N I A


JUDEȚUL
MUREȘ


MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI


CONSILIUL
LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA
NR.25/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 februarie 
2013;


Văzând Referatul de specialitate
întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr.
3907/21.02.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011,
aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(1) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea
navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2013, conform Anexei nr.1 , care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.


 


 


 


Președinte de
ședință,


         
Fodor Alexandru Iosif


 


                                                                                                                                                                                          
Avizează
pentru legalitate


 Secretar,


         
Groza Viorel Răzvan


 


 


 


Anexa