nr. 30 din data 28.02.2013 privind aprobarea Listei de utilaje independente si lucrarile de investitii din domeniul public al municipiului Tarnaveni

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.30/2013

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 februarie  2013;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de către Șeful Biroului Investiții și
Achziții Publice “ ing. Roșca Claudiu înregistrat cu  nr. 3993/22.02.2013;

În baza Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilități publice;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă Lista de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul
public al municipiului Târnăveni, propuse a se realiza în anul 2013, din
sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni precum și conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg.
MUREȘ.

 

 

 

Președinte de ședință,

          Fodor
Alexandru Iosif

 

 

 

Avizează pentru legalitate

 Secretar,

 Groza Viorel Răzvan