nr. 32 din data 28.03.2013 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.39/26.04.2012 privind aprobarea scoaterii din funciune a mijloacelor fixe aflate n conservare la SC Compania Aquaserv SA Tg.Mure

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.32/2013

 

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în sedința ordinară din
data de 28 martie 2013;

Văzând
Referatul de specialitate  p
rivind modificării Anexelor nr.1 și 2 la H.C.L nr.39/26.04.2012 și a Anexei
nr.2 la H.C.L. nr.23/28.02.2013,
întocmit de consilier
Damian Carmen înregistrat sub nr. 5260/12.03.2013;

În conformitate
cu dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu
modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

                                                                                               

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art. 1. Se aprobă modificarea
Anexei nr.1 la H.C.L. nr.39/26.04.2012 
privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe aflate în
conservare la
SC Compania Aquaserv SA Tg.MUREȘ  și Anexei nr.2 la H.C.L. nr.39/26.04.2012
privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe aflate în
concesiune la
SC Compania Aquaserv SA Tg.MUREȘ  , conform Anexelor nr.1 și 2 la prezenta
,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art. 2. Se aprobă modificarea
Anexei nr.2 la H.C.L. nr.23/28.02.2013 privind aprobarea scoaterii din
concesiune a mijloacelor fixe, conform Anexei nr.2 la prezenta , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre

       Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședintă, 

Matei Alexandru  Adrian

                                                         Avizează pentru legalitate

                                                                         Secretar

                                                              Groza Viorel Răzvan