nr. 33 din data 28.03.2013 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2013-2014

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.33/2013

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 martie 2013;

Văzând Referatul de
specialitate nr. 5267/12.03.2013, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director
executiv “ Direcția economică;

În conformitate
cu  prevederile art.19, alin.(4), art.61,
alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare  și prevederile  art.36, alin.(2), lit. d  si ale alin.(6),
lit. a , punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale
republicată si ulterior modificată și completată;

În temeiul art. 36
alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă organizarea
rețelei școlare a unităților  de învătământ
preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni 
pentru anul școlar 2013-2014, conform Anexei nr.1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3. 
Prezenta
hotărâre se comunică Instituției Prefectului- Județul MUREȘ, Inspectoratului
Școlar Județean MUREȘ și unităților de învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Târnăveni

Art.4.   Se revocă H.C.L. nr. 24/2013 și orice alte
dispoziții contrare prezentei hotărâri.

 

 

 

Președinte de ședintă,                                                                   

           Matei Alexandru Adrian                                                                                               

  

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                 Secretar

                                                                                       Groza Viorel Răzvan