nr. 34 din data 28.03.2013 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2013

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.34/2013

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 martie  2013;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “
Direcția economică , înregistrat sub nr. 5787/19.03.2013;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice
pentru luna februarie 2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

           Președinte de ședintă,                                                                                               

        Matei Alexandru Adrian                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                        Avizează pentru legalitate

                                                                                                                         Secretar

                                                                                                             Groza Viorel Răzvan