nr. 35 din data 28.03.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Amenajare parc fotovoltaic

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 35 / 2013

            Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 martie 2013;

Văzând referatul
nr. 5920/ 20.03.2013, întocmit de
către insp. Moscalu Fiodor Direcția
tehnică – Urbanism, amenajarea teritoriului   “ Primăria Mun. Târnăveni;

În baza art. 27¹
lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
;

În temeiul art.
36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic
Zonal pentru œAmenajare parc fotovoltaic  pentru terenul situat în intravilanul
Municipiului Târnăveni, înscris în C.F. nr. 52617 “Târnăveni, C.F. nr. 52684
“Târnăveni, respectiv C.F. nr. 52361- Târnăveni, în suprafață totală de
38.842,00 mp.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

   Președinte de ședință,

Matei Alexandru Adrian

 

                                

Avizează pentru legalitate

               Secretar, 

   Groza Viorel Răzvan