nr. 39 din data 05.04.2013 privind aprobarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2013

R O M N I A     

JUDEȚUL MUREȘ                                                                   

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                     

                  

HOTĂRÂREA NR.39/2013

 

 

             Consiliul local al
municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din data de 5 aprilie
2013;

         
Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr.
nr.6864/29.03.2013;

         
În baza prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul
2013,
nr.5 din 22.02.2013 și a Legii finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

Având în vedere Deciziile directorului
executiv a  Direcției Generale a
Finanțelor Publice  a județului
MUREȘ
nr. 91/26.02.2013, nr. 118/14.03.2013,
167/25.03.2013, 169/25.03.2013 
și a 
Hotărârii Consiliului Județean MUREȘ nr.
38/04.03.2013;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.
1.
Se aprobă Bugetul general centralizat al municipiului
Târnăveni pe anul 2013 conform 
Anexei nr.1A.

Bugetul general centralizat al municipiului
Târnăveni pe anul 2013 se stabilește la venituri în sumă de 30.068.000 lei și la
cheltuieli în sumă de 30.333.000 lei, cu un deficit în sumă de 265.000
lei.

Deficitul în sumă 265.000 lei se acoperă din
excedentul rezultat la încheierea anului bugetar
2012.

Art.
2.
Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al
municipiului Târnăveni pe anul 2013,  conform Anexei nr.1.    
                                                         

Art.
3.
Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului
local al municipiului Târnăveni  pe
anul 2013, conform Anexelor
nr.2-13.

 

 

– În structura economică,cheltuielile bugetului local pe anul 2013,se
prezintă astfel:

                  
 


Denumire indicatori

Prevederi 2013

(lei)

 

  CHELTUIELI-TOTAL

29.331.000

             
        Din
care:

 

SECȚIUNEA DE
FUNCȚIONARE

27.843.037

Din acestea:

 

Cheltuieli
curente     

27.843.037

                     
Din acestea:

 

– cheltuieli de
personal

16.283.000

– bunuri si
servicii

8.129.037


dobanzi

622.000

– fonduri de
rezerva

10.000

– transferuri
curente (cultura

248.000

-asistenta
sociala(aj.de incalzire, gratuități transport 
urban)

1.281.000

– alte
cheltuieli

359.000

          
-din care:

 

            
 
burse

84.000

            
  asociatii si
fundatii

160.000

               sustinerea
cultelor

100.000

            
  alte actiuni
sociale

4.000

              
– despăgubiri

11.000

Rambursari de
credite interne

911.000

Plăți efectuate în
anii precedenți

0

 

 

SECȚIUNEA DE
DEZVOLTARE

1.487.963

Din care:

 

Programe cu finanțare
nerambursabilă

0

Alte transferuri
curente interne

427.963

Cheltuieli de
capital

1.060.000

          
-din acestea:

 

   – active
nefinanciare

1.060.000

                                                                                                         

-În structură funcțională, cheltuielile bugetului local al municipiului
Târnăveni pe 2013 se prezintă astfel:
  

                                               

         

Nr.

Crt.

DENUMIRE
INDICATORI

PREVEDERI

2013

I.

CHELTUIELI-TOTAL

29.331.000

 

Din care:

 

A.

CHELTUIELI – SECTIUNEA DE
FUNCȚIONARE

27.843.037

B.

CHELTUIELI – SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE

1.487.963

1.

Cap.51.02-Autorități executive

3.977.000

2.

Cap.54.02-Alte
servicii publice generale(fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de
ev.pers.)

531.000

3.

Cap.55.02-Tranzacții
privind dat.publ.si împr.(dobanzi)

634.000

4.

Cap.61.02-Ordine
publică și sig natională

855.000

5.

Cap.65.02-Învățământ

12.184.000

6.

Cap.66.02-Sănătate

395.000

7.

Cap.67.02-Cultură,recreere și
religie

1.748.000

8.

Cap.68.02-Asigurări
și asistență socială

1.699.000

9.

Cap.70.02-
Locuințe, servicii și dezvoltare publică

2.549.963

10.

Cap.74.02- Protecția
mediului

1.275.000

11.

Cap.84.02-Transporturi

3.483.037

 

Detalierea cheltuielilor bugetului local al
municipiului Târnăveni pe anul 2013 la nivel de titluri, articole și alineate
este prezentată în Anexele nr. 3-13.

 

Art.
4.
 Se aprobă veniturile totale ale
Bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial  din venituri
proprii pe anul 2013, conform Anexei
nr.14.

Art.
5.
Se aprobă
cheltuielile
totale ale Bugetului centralizat al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2013,
conform Anexelor nr.15-18.

 

-În structură economică cheltuielile Bugetului
centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe
anul 2013, se prezintă astfel:

                  
                                      
                                     

         
 


Denumire indicatori

Prevederi 2013

(lei)

 

  CHELTUIELI-TOTAL

1.250.000

                     
Din care:

 

SECȚIUNEA DE
FUNCȚIONARE

1.170.000

Din acestea:

 

Cheltuieli
curente     

1.170.000

                     
Din acestea:

 

– cheltuieli de
personal

288.000

– bunuri si
servicii

882.000

 

 

SECȚIUNEA DE
DEZVOLTARE

80.000

Cheltuieli de
capital

80.000

          
-din acestea:

 

   – active
nefinanciare

80.000

 

– În structură funcțională cheltuielile Bugetului centralizat al
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul
2013,
se
prezintă astfel:

                                                                           
                                     
-lei-Nr.

Crt.

DENUMIRE
INDICATORI

PREVEDERI

2013

I.

CHELTUIELI-TOTAL

1.250.000

 

Din care:

 

A.

CHELTUIELI – SECTIUNEA DE
FUNCȚI
ONARE

1.170.000

B.

CHELTUIELI – SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE

80.000

1.

Cap.65.10-Învățământ

366.000

2.

Cap.67.10-Cultură,recreere și
religie

346.000

3.

Cap.70.10-
Locuințe, servicii și dezvoltare publică

484.000

4.

Cap.83.10-
Agricultura

54.000

 

DEFICIT/2013

-265.000

 

 

 

Art.
6.
Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul
2013 cu finanțare integrală de la bugetul local  al municipiului Târnăveni, conform
Anexei nr.19.

Art.
7.
 Se
aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 cu finanțare de la bugetul
centralizat al  institutiilor
publice și activităților  finanțate
integral sau parțial  din venituri
proprii
, conform Anexei nr.20.

Art.  8.
Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul
de specialitate al primarului și 
serviciile publice de interes local, conform Anexei nr. 21.

Art. 
9.
 Anexele
nr. 1A și 1-21 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.10. Primarul
Municipiului Târnăveni, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului
de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

         
Mihăilescu Alin Marius

 

 

Avizează
pentru legalitate

          
Secretar,

    Groza Viorel
Răzvan

 

 

Anexe