nr. 40 din data 05.04.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii, propuse a se realiza in anul 2013, cu finantare partial sau integral de la bugetul local al municipiului Tarnaveni, repartizata pentru SC COMPANIA AQUASERV SA Tg. Mures

R O M N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 


HOTĂRÂREA NR.40/2013


Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni întrunit  în
ședința extraordinară din data de 5 aprilie
2013;


Văzând  Referatul
de specialitate întocmit de către Consilier superior “ ing. Roșca Claudiu înregistrat cu nr. 6858/
29.03.2013
;


           
În baza Legii nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă žLista
cu obiectivele de investiții propuse a se realiza în anul 2013, cu finanțare
parțială sau integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni,
repartizată pentru  S.C. Compania
Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ ,
conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și conducerea S.C.
Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ.

 


Președinte de ședință,


         
Mihăilescu Alin Marius


 


 


 


         
       Avizează
pentru legalitate


                                   
Secretar,


                      
Groza Viorel Răzvan


 

 

 


 

Anexa