nr. 42 din data 25.04.2013 privind aprobabrea alocarii sumei de 1000 de lei Asociatiei Clubului Sportiv Soimii pentru participarea la turneul international de fotbal care va avea loc in perioada 19-20 mai 2013 in orasul Ronchin Franta

R O M N I A     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 42/2013

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni întrunit  în
ședința ordinară din 25  aprilie  2013;

Văzând Referatul de
specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat
sub nr. 8548/19.04.2013;

În baza Protocolului
de colaborare încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația Clubul Sportiv
œȘoimii  Târnăveni, aprobat prin H.C.L. nr.41/25.04.2013;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea
 din bugetul local
al municipiului Târnăveni pe anul 2013 a sumei de 1.000 lei finanțarea
cheltuielilor cu transportul rutier, între aeroportul Bruxelles până la
Ronchin, cu ocazia participării echipei de fotbal (copii 11-12 ani) din cadrul
Clubului Sportiv œȘoimii  Târnăveni la 
turneul internațional de fotbal 
care va avea  loc în perioada 19 “
20 mai  2013 în orașul Ronchin-Franța

Art.2.  Suma de 1000
lei va fi asigurată din creditele 
bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul
2013,  la cap. 67.02 “ Cultură, recreere,
religie , titlul 59 “ Asociații și fundații și va fi  virată în contul Asociației Clubul Sportiv
œȘoimii  Târnaveni.

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 Președinte de ședință,

Mihăilescu
Alin Marius

 

  
  Avizează pentru legalitate

          
Secretar,

Groza
Viorel Răzvan