nr. 43 din data 25.04.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU INDUSTRIAL I DE AGREMENT

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43/2013

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie
2013;

Văzând
referatul nr. 8249/16.04.2013,
întocmit de către insp. Moscalu Fiodor
Direcția tehnică – Urbanism, amenajarea teritoriului ;

În
baza art. 27¹ lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare
;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru œCONSTRUIRE ANSAMBLU  INDUSTRIAL ȘI DE AGREMENT  pentru terenul
situat în intravilanul Municipiului Târnăveni, înscris în C.F. nr.51791
“Târnăveni, respectiv în CF nr. 51739 – Târnăveni,  în suprafață totală de 74.700,00 mp, cu
respectarea condițiilor din aviz.

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte
de ședință,

      Mihăilescu Alin Marius

 

       
Avizează pentru legalitate

          
Secretar,

Groza
Viorel Răzvan