nr. 44 din data 25.04.2013 privind constituirea a unui drept de uz i a unei servitui de trecere n favoarea SC GREEN SOLAR ENERGY SRL

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 44/ 2013

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie
2013;

Văzând
referatul nr. 8362/17.04.2013,
întocmit de către consilier Damian Carmen din cadrul COMPARTIMENTULUI
PATRIMONIU, ADMINISTRARE, RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI.

În
conformitate cu dispozițiile art. 12
și ale art. 29 din Legea energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012, modificată și
completată
;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă constituirea de către  Municipiul
Târnăveni, a unui drept de uz și  a  unei servituți de trecere subterană, de
suprafață sau aeriană cu titlu gratuit, precum și a unui drept de a obține restrângerea sau încetarea unor
activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri, în favoarea SC
GREEN SOLAR ENERGY SRL, asupra terenurilor aferente CCN1083, CCN1085, asupra
drumului de exploatare DE pentru acces în incintă, asupra drumului care
deservește cartierul 1 Decembrie 1918 și face legătura între locație și punctul
de conectare al capacității de R.E.D., aparținând SC FDEE ELECTRICA S.A.,
conform planului de situație, anexa1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile prevăzute la art. 1, se constituie începând cu perioada
executării lucrărilor de realizare a capacității energetice  și  pe
toată durata funcționării acesteia, după obținerea tuturor autorizațiilor și
avizelor necesare punerii în funcțiune a Parcului Fotovoltaic pentru Producerea
Energiei Electrice.

Art.3.
Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni pentru semnarea contractului
de constituire a dreptului uz și a servituții, care se va încheia cu SC GREEN
SOLAR ENERGY SRL.

Art.4.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

         
Mihăilescu Alin Marius

 

              Avizează pentru
legalitate

                               Secretar,

                    Groza Viorel Răzvan