nr. 45 din data 25.04.2013 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat n Trnveni, str. Armatei, nr.1, nscris n C.F. nr.50108-Trnveni, n suprafat de 13462

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.45/2013

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie 2013.

Văzând
referatul nr. 8374/18.04.2013 întocmit de sing. Pop Vasile din cadrul
Compartimentului Cadastru – Bancă de Date Urbane;

În
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea
imobiliară, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Târnăveni, str. Armatei, nr.1,
înscris în C.F. nr.50108-Târnăveni, în suprafată de 13462, conform referatului
de admitere al  O.C.P.I. nr.1621/25.03.2013,
după cum urmează:

a)      Parcela
cu nr. cadastral 53100 situată pe str. Armatei, nr.1, în suprafată măsurată de
11202 mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar constructiile
C1,C2,C3,C4, C5, C10,C11, proprietatea Societătii Coop. CONSUMCOOP Gănesti.

b)      Parcela
nr. cadastral 53101 situată pe str. Armatei, nr.1, în suprafată măsurată de
2260 mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar constructiile C7,C8,C9,
proprietatea Societătii Coop. CONSUMCOOP Gănesti.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte
de ședință,

         Mihăilescu Alin Marius

 

              Avizează
pentru legalitate

Secretar,

Groza Viorel Răzvan