nr. 51 din data 25.04.2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni pe trimestrul I al anului 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.51/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie 2013;


Văzând referatul nr. 8442 /18.04.2013, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza art. 49 alin. (12) al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă contul de execuție  al bugetului general al municipiului Târnăveni pe trimestrul  I al anului 2013.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


           Președinte de ședință,


          Mihăilescu Alin Marius


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan