nr. 52 din data 25.04.2013 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.52/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 8443/14.04.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


         Mihăilescu Alin Marius


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan