nr. 53 din data 25.04.2013 privind aprobarea burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni, pentru semestrul al-II-lea al anului scolar 2012-2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.53/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie 2013;


Văzând referatul nr. 8494/18.04.2013, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director ex. “ Direcția economică;


În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2012-2013, conform Anexei nr 1.


Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2012-2013, după cum urmează:


– burse de performanță                                                 100  lei/elev


– burse de merit                                                               30  lei/elev 


– burse de studiu                                                            30  lei/elev


 


         Burse de ajutor social


                   Din care:


         – burse de boală                                                       40  lei/elev     


– burse pentru elevi din mediul rural                         30  lei/elev


         – burse pentru elevi din familii cu venituri mici            30  lei/elev


        


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


       Mihăilescu Alin Marius


 


    


 


 Avizează pentru legalitate


           Secretar,


Groza Viorel Răzvan