nr. 55 din data 25.04.2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Tarnaveni si Asociatia Fanfara Armonia.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.55/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie 2013.


Văzând referatul nr. 8588/19.04.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a) , alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația ž Fanfara Armonia .


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 Președinte de ședință,


Mihăilescu Alin Marius


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan