nr. 56 din data 25.04.2013 privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a unei sume pentru finantarea cheltuielilor cu transportul necesare participarii Fanfarei ,,Armonia Tarnaveni la Festivalul International de Fanfare din Giulianova-Italia

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.56/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25  aprilie  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 8547/19.04.2013;


În baza Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația žArmonia  Târnăveni, aprobat prin H.C.L. nr.55/25.04.2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 15.750 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu transportul necesare participării Fanfarei ,,Armonia  Târnăveni la Festivalul Internațional  de Fanfare din Giulianova-Italia care va avea  loc în perioada 30 mai “ 2 iunie 2013


Art.2.  Suma de 15.750 lei va fi asigurată din creditele  bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013,  la cap. 67.02 “ Cultură, recreere, religie , titlul 59 “ Asociații și fundații și va fi  virată în contul Asociației œArmonia  Târnăveni.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


            Președinte de ședință,


       Mihăilescu Alin Marius


 


    


 


 Avizează pentru legalitate


           Secretar,


Groza Viorel Răzvan