nr. 57 din data 25.04.2013 privind aprobarea deplasarii la Ronchin Frana, a d-lui Beleanu Celestin, director ex.adj. n cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

R O M N I A                                                            


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.57/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie 2013;


Văzând Referatul nr. 8581/19.04.2013 întocmit de ec.Muth Rodica “ director ex. “ Direcția economică ;


În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.         Se aprobă deplasarea în străinătate la Ronchin “ Franța, a d-lui Beleanu Celestin, director ex.adj. în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni să reprezinte municipiul Târnăveni la Turneul internațional de fotbal copii.


Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu avionul pe ruta Tg.MUREȘ-Bruxelles și retur, în perioada 17-24 mai 2013.


Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuieliel de transport și diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


     


 


         Președinte de ședință,


       Mihăilescu Alin Marius


 


    


 


       Avizează pentru legalitate


           Secretar,


Groza Viorel Răzvan