nr. 58 din data 25.04.2013 privind aprobarea modificarii Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tarnaveni alocate pentru activitati nonprofit de interes local,

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.58/2013


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie 2013;


Văzând referatul nr. 8436/17.04.2013 privind propunerea de modificare a žRegulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate pentru activități nonprofit de interes local , întocmit de comisia de evaluare și selectie numită prin Dispoziția primarului municipiului Târnăveni nr. 528/2013 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.11/2012;


 În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;


             În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(9) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.Se aproba modificarea žRegulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate pentru activități nonprofit de interes local , conform Anexei care este parte integranta a prezentei hotarari;


           Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni si comisia de evaluare si selectie numita prin Dispozitia nr. 528/2013 si HCL nr.11/2012.


 


Președinte de ședință,


         Mihăilescu Alin Marius


 


    


 


         Avizează pentru legalitate


           Secretar,


Groza Viorel Răzvan


 


 


 


Anexa la HCL nr.58/2013


 


žRegulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate pentru activități nonprofit de interes local  se modifica dupa cum urmeaza:


 


 


1. Introducerea art 12.1


Valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce se acorda pentru realizarea unui proiect, nu poate depasi un procent de 30% din valoarea alocata pentru domeniul respectiv prin bugetul local.


 


2. Introducerea art. 29.1


In situatia in care din documentatia depusa, lipsesc mai mult de 3 documente solicitate, autoritatea finantatoare  va respinge automat cererea de finantare a proiectului respectiv, fara a exista posibilitatea completarii ulterioare cu documentele lipsa.


 


3. Introducerea art. 27.1


In cadrul anuntului de participare, se va indica locul si data la care autoritatea finantatoare va organiza un seminar de informare si clarificare pentru potentialii beneficiari.


 


4. Anexa 6 se modifica dupa cum urmeaza:


CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE


 


      Administrative:  apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incalzire – aceste cheltuieli se acopera în limita unui procent de 30% din totalul finantarii nerambursabile.


      Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri, expozitii, etc.);


      Onorarii, consultanta, fond premiere ;


      Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale, bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;


      Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare – aceste cheltuieli se acopera în limita unui procent de 30% din totalul finantarii nerambursabile.


      Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, etc. – aceste cheltuieli se acopera în limita unui procent de 30% din totalul finantarii nerambursabile.


      Achiziții echipamente si dotari aceste cheltuieli se acopera în limita unui procent de 30% din totalul finantarii nerambursabile.


      Achiziții servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;


      Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;


      Publicitate/ actiuni promotionale ale proiectului/programului


      Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus mentionate, dar care se justifica pentru activitatile proiectului.


 


CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:


   • Cheltuieli cu personalul;

  • Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe;

  • Achizitii de terenuri, cladiri.

5. Anexa 12 se modifica dupa cum urmeaza:


 


CULTURAL- EDUCATIV-STIINTIFIC


        


Activitati eligibile:


      simpozioane,


       concursuri,


       recitaluri,


       lansari de carte,


       editari de carti “ acestea se pot finanta numai ca o activitate in cadrul unei proiect iar subiectul trebuie sa fie legat in mod obligatoriu de localitate si/sau comunitatea locala.  Decontarea cheltuielilor se va face numai in baza existentei unui referat  favorabil asupra manuscrisului, intocmit de un referent stiintific.


      publicatii,


      aniversari jubiliare comemorari,


       intalniri cu personalitati stiintifice si culturale,


       variate expozitii,


       fotografii,


      vernisaje de pictura,


       festivaluri,


       manifestari culturale in tara si in strainatate,


       excursii educative,


      programe educative scolare


      cresterea calitatii procesului instructiv-educativ