nr. 59 din data 25.04.2013 privind aprobarea Actul aditional nr.1 la Conventia de parteneriat dintre Municipiul Tarnaveni si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta HOREA al judetului Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.59/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie 2013.


În conformitate cu  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;


Văzând referatul nr. 8624/19.04.2013 întocmit secretarul municipiului Târnăveni și Director executiv ec. Muth Rodica din cadrul Direcției economice;


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) pct. 7 ,alin. 7 lit.a) și al  art. 45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă Actul adițional nr.1 la Convenția de parteneriat dintre Municipiul Târnăveni și Inspectoratul pentru Situații de Urgență  HOREA  al județului MUREȘ.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


       Președinte de ședință,


     Mihailescu Alin Marius


 


 


 Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan