nr. 61 din data 17.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                              


HOTĂRÂREA NR.61/2013


 


         Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în ședința extraordinară din data de 17 mai 2013;


         Văzând Referatul de specialitate întocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, înregistat cu nr.6894 din 01.04.2013.


Având în vedere dispozițiile art.8, alin. (3), lit. ži  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit. h  al Legii nr. 101/2006 al serviciului de salubrizare a localităților;


Ținând cont de dispozițiile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților;


Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect MUREȘ,


În temeiul art. 36 alin.(2) lit. žd  și alin.(6) coroborat cu cele ale art. 45 și 115, alin.(1), lit. žb  din Legea nr. 215/2001 al administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul MUREȘ, conform anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre.


 


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œEcolect MUREȘ .


 


 


          


  Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


 Groza Viorel Răzvan