nr. 63 din data 30.05.2013 privind contatarea icetarii de drept a mandatului domnului consilier Matei Alexandru Adrian

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.63/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013.


Văzând referatul nr. 10831/24.05.2013 întocmit de primarul și secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Ia act de demisia domnului consilier local Matei Alexandru Adrian, constată încetarea de drept a calității sale de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni și declară vacant locul acestuia.


Art.2. Prezenta hotârâre se comunică domnului Matei Alexandru Adrian și Partidului Democrat Liberal “ Filiala MUREȘ.


 


 


 Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan