nr. 66 din data 30.05.2013 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.66/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 30 mai  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 10.636/22.05.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


             


 


 


            Avizează pentru legalitate


         Secretar,


Groza Viorel Răzvan