nr. 67 din data 30.05.2013 privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de colaborare nr.585/2007

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 67/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013.


Văzând referatul nr. 10830/24.05.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a) , alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă actul adițional nr.3 la Contractul de colaborare nr.585/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Târnăveni și Asociația Amiciția .


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 Președinte de ședință,


        Mândroiu Armina Diana


 


             


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan