nr. 68 din data 30.05.2013 privind aproba alocarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 2.000 lei pentru finantarea actiunii ,,Sa ne pretuim tinerele valori

R O M N I A                                                             


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.68/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 30  mai  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 10670/22.05.2013;


În baza Actului adițional nr.3 la Contractul de asociere încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația žAmiciția  Târnăveni, aprobat prin H.C.L. nr.67/30.05.2013;


În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 2.000 lei pentru finanțarea acțiunii ,,Să ne prețuim tinerele valori  inițiată în comun de Primăria mun.Târnăveni, Asociația œAmiciția  Târnăveni și portalul œTârnăveni.ro 


Art.2.  Suma de 2.000 lei va fi asigurată din creditele  bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2013,  la cap. 67.02. “ Cultură, recreere, religie , titlul 59 “ Asociații și fundații și va fi  virată în contul Asociației œAmiciția  Târnăveni.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și Direcția economică.


 


Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


     Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan