nr. 69 din data 30.05.2013 privind aprobarea inscrierii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a suprafetei de 31489 mp pe care este edificata Statia de epurare a apelor uzate

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.69/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013;


În conformitate cu dispozițiile art. 36 al Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată,cu modificările și completările ulterioare;


Văzând referatul nr. 10810/23.05.2013  întocmit sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru ș Bancă de Date Urbane.


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a suprafeței de 31489 mp pe care este edificată Stația de epurare a apelor uzate.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan