nr. 72 din data 30.05.2013 privind mandatarea dl. ing. Chirila Vasile, reprezentant al municipiului Tarnaveni in Adunarea General a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar AQUA INVEST MURES30

R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 72/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta ordinară din 30 mai 2013;


Văzând referatul nr. 10524/21.05.2013, al Directiei Tehnice privind aprobarea aderarii unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ;


 Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare;


 Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ;


În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunei Cuci din judetul MUREȘ.


Art.2. Se mandatează dl. ing. Chirila Vasile, reprezentant al municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , sa voteze conform Art.1.


Art.3. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv al Asociației.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


 Groza Viorel Răzvan