nr. 74 din data 30.05.2013 privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012 incheiat cu firma SC SOL STARK POWER SRL-Timisoara

 


ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.74/2013


 


 


         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în sedința ordinară din data de 30 mai 2013;


         Vazând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr.10471 / 20.05.2013 ;


         În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.4 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012  încheiat cu firma SC SOL STARK POWER SRL-Timișoara.


         Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, prin compartimentele de specialitate.


 


Președinte de ședință,


      Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


               Secretar,


                                                                                      Groza Viorel Răzvan