nr. 75 din data 30.05.2013 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare pentru parcarile de resedinta amenajate in municipiul Tarnaveni,

 


ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.75/2013


 


 


         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în sedința ordinară din data de 30 mai 2013;


         Vazând referatul nr. 10763/30.05.2013 întocmit de ing. Moța Nicolae din cadrul Compartimentului Transport Public Local ;


         În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de atribuiré a locurilor de parcare pentru parcările de reședință amenajate în municipiul Târnăveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.62/2009, conform schițelor, anexe la prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.62/2009 cu un nou aliniat care va avea următorul conținut:


- 50 lei/lună/loc de parcare, pentru parcările acoperite. 


         Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, prin compartimentele de specialitate.


 


Președinte de ședință,


      Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


               Secretar,


                                                                                          Groza Viorel Răzvan