nr. 79 din data 14.06.2013 privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre municipiul Tarnaveni si Asociatia Pompierii Mureseni Tg. Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.79/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința extraordinară din 14 iunie 2013.


În conformitate cu  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;


Văzând referatul nr. 12056/10.06.2013  întocmit secretarul municipiului Târnăveni și Director executiv Muth Rodica din cadrul Direcției Economice;


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) pct. 7 ,alin. 7 lit.a) și al  art. 45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă Convenția de colaborare dintre municipiul Târnăveni și Asociația Pompierii MUREȘeni  Tg. MUREȘ.


Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr.59/25.04.2013.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


         Președinte de ședință,


       Modorcea Ovidiu Vasile


 


 


 Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan