nr. 80 din data 14.06.2013 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2013

R O M N I A                                                             


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.80/2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 14 iunie   2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 12.054/10.06.2013;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5 din 22.02.2013 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnâveni pe anul 2013 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.