nr. 81 din data 14.06.2013 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.81/2013


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta extraordinară din 14 iunie 2013 ;


Văzând referatul nr. 12.114/11.06.2013, întocmit de Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.3.431/2012, modificată prin Dispoziția Primarului nr.219/07.02.2013;


În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;


În temeiul art. 36 alin.(6), lit.a pct.17 și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă Lista de repartizare a  locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.


Art. 2. Repartizarea efectiva  a locuințelor către persoanele înscrise în Lista de repartizare ramasă definitivă, se va face după ce solicitanții reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin completarea unei declarații pe proprie răspundere.


                   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


         Președinte de ședință,


       Modorcea Ovidiu Vasile


 


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan