nr. 82 din data 14.06.2013 privind desemnarea domnului Meghesan Nicolae Sorin, Primarul Municipiului Tarnaveni, ca membru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 82/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni întrunit în ședința extraordinară din 14 iunie 2013 ;


             Văzând expunerea de motive nr. 12164/11.06.2013 întocmită de secretarul municipiului Târnăveni;


În baza art.14 alin.(2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES, precum și a dispozițiilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. I se retrage calitatea de membru din partea Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, domnului Chirilă Vasile.


Art.2. Se desemnează domnul Megheșan Nicolae Sorin, Primarul Municipiului Târnăveni, ca membru în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


                   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


             Președinte de ședință,


            Modorcea Ovidiu Vasile


 


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                  Secretar,


                                                                               Groza Viorel Răzvan