nr. 83 din data 14.06.2013 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat n Tarnaveni, str. George Cosbuc, nr.38, nscris n C.F. nr.52167-Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.83/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința extraordinară din 14 iunie 2013.


Văzând referatul nr. 12100/11.06.2013 întocmit de sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de Date Urbane;


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Târnăveni, str. George Coșbuc, nr.38, înscris în C.F. nr.52167-Târnăveni, în suprafață de 937 mp, conform referatului de admitere al  O.C.P.I. nr.17880/19.12.2012, după cum urmează:


a)      Parcela cu nr. cadastral 53172 situată pe str. George Coșbuc, nr.38 A, în suprafață măsurată de 360 mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar construcțiile C1, proprietatea Biserica Penticostală Târnăveni.


b)      Parcela cu nr. cadastral 53173 situată pe str. George Coșbuc, nr.38 B, în suprafață măsurată de 292 mp, terenul fiind proprietatea numiților Statului Român, iar construcția C2, fiind proprietatea numiților Prescură Viorel și soția Prescură Natalia.


c)      Parcela cu nr. cadastral 53174 situată pe str. George Coșbuc, nr. 38 C, suprafață măsurată de 285 mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar construcția C3, fiind proprietatea numiților Hosu Augustin și Hosu Maria.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


Președinte de ședință,


        Modorcea Ovidiu Vasile


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan