nr. 84 din data 27.06.2013 Privind aprobarea sumelor necesare decontrii navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.84


din 27 iunie 2013


Privind aprobarea sumelor necesare decontării navetei cadrelor


didactice pentru luna mai 2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 27 iunie 2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 12644/19.06.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă sumele necesare decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


        Modorcea Ovidiu Vasile


 


             


 


 


            Avizează pentru legalitate


         Secretar,


Groza Viorel Răzvan