nr. 85 din data 27.06.2013 Privind aprobarea emiterii unui acord de principiu pentru achiziionarea de locuine sociale i locuine de necesitate

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.85


din 27 iunie 2013


Privind aprobarea emiterii unui acord de principiu pentru achiziționarea de locuințe sociale și locuințe de necesitate


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 27 iunie  2013;


Văzând expunerea de motive nr.12190/12.06.2013 întocmită de către doamna consilier local Toma Georgeta;


În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a) pct.2  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic. Se aprobă emiterea unui acord de principiu privind achiziționarea de locuințe sociale și locuințe de necesitate, în municipiul Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


        Modorcea Ovidiu Vasile


 


             


 


 


            Avizează pentru legalitate


         Secretar,


Groza Viorel Răzvan