nr. 96 din data 25.07.2013 Privind revocarea hotararii consiliului local al municipiului Tarnaveni nr.46/25.04.2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.96/2013


Privind revocarea hotarârii consiliului local al municipiului Târnăveni nr.46/25.04.2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 25 iulie 2013;


Văzând referatul nr. 14801/19.07.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 46/2013.


 


            Președinte de ședintă,


          Piaskovski Stanislav


 


 


 


 


                                                                                                   Avizează pentru legalitate,


                                                                                                                   Secretar


                                                                                                       Groza Viorel Răzvan